Ώρα #73, Έτος Ζ', Αριθ. 73, Αθήνησι τη 20 Ιανουαρίου 1882 [20/01/1882]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
  2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Α02.Φ03.042
  4. Ώρα
  5. Εφημερίδα
  6. 20 Ιανουαρίου 1882
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
  8. 4 σελίδες, 2 στήλες
    • Πρωτότυπο