Ώρα #73, Έτος Ζ', Αριθ. 73, Αθήνησι τη 20 Ιανουαρίου 1882 [20/01/1882]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 73, Έτος Ζ', Αριθ. 73, Αθήνησι τη 20 Ιανουαρίου 1882
  5. 20 Ιανουαρίου 1882
  6. 4 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια