Ώρα #40, Έτος Ζ', Αριθ. 40, Αθήνησι τη 18 Δεκεμβρίου 1881 [18/12/1881]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
  2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Α02.Φ03.040
  4. Ώρα
  5. Εφημερίδα
  6. 18 Δεκεμβρίου 1881
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
  8. 8 σελίδες, 2 στήλες
    • Πρωτότυπο