1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 40, Έτος Ζ', Αριθ. 40, Αθήνησι τη 18 Δεκεμβρίου 1881
  5. 18 Δεκεμβρίου 1881
  6. 8 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια