Παλιγγενεσία #9886, Έτος ΛΔ', Αριθ. 9886, Αθήναι 9 Ιουνίου 1896 [09/06/1896]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Παλιγγενεσία
  4. 9886, Έτος ΛΔ', Αριθ. 9886, Αθήναι 9 Ιουνίου 1896
  5. Η αρχαιοτέρα των εν Αθήναι εφημερίδων. Εκδιδομένη καθ' εκάστην
  6. Καλογερόπουλος, Δημήτριος Ι. (1868-1954)
  7. 09 Ιουνίου 1896
  8. 2 σελίδες, 4 σελίδες
  9. Φιλολογικά σημειώματα. Αι γράφουσαι Ελληνίδες II (Συνέχεια) / (έπεται συνέχεια) Δικ.
  10. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια