Παλιγγενεσία

  1. Εφημερίδα
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Παλιγγενεσία. Η αρχαιοτέρα των εν Αθήναι εφημερίδων. Εκδιδομένη καθ' εκάστην
  4. Ελληνικά
  5. Καθημερινό
  6. Αθήνα
  7. 1863 [Πιθανό έτος]
    • Καθημερινό
  8. Δακτυλογραφημένη