Αττική Ίρις #20, Έτος Β', Αριθ. 20, Αθήναι τη 15 Νοεμβρίου 1899 [15/11/1899]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αττική Ίρις
  4. 20, Έτος Β', Αριθ. 20, Αθήναι τη 15 Νοεμβρίου 1899
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 15 Νοεμβρίου 1899
  7. 4 σελίδες, 2 στήλες
  8. Το ξεστούπωμα / Εμμανουήλ Ροΐδου
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια