Αλήθεια #37, Έτος Α', Αριθ. 37, Εν Αθήναις, 9 Δεκεμβρίου 1865 [09/12/1865]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 37, Έτος Α', Αριθ. 37, Εν Αθήναις, 9 Δεκεμβρίου 1865
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. 09 Δεκεμβρίου 1865
  7. 4 σελίδες
  8. Δύω λέξεις προς τον φίλον μου κ. Εμμ. Δ. Ροΐδην
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια