Αλήθεια #24, Έτος Α', Αριθ. 24, Εν Αθήναις, 19 Νοεμβρίου 1865 [19/11/1865]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αλήθεια
  4. 24, Έτος Α', Αριθ. 24, Εν Αθήναις, 19 Νοεμβρίου 1865
  5. Εκδιδομένη 5άκις της εβδομάδος
  6. 19 Νοεμβρίου 1865
  7. 4 σελίδες
  8. Βιβλιογραφία
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια