Συλλογή των προλεγομένων του αοιδίμου Κοραή, όσα μέχρι τούδε δεν ετυπώθησαν εκ τόμον ίδιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφία Εμ. Αντωνιάδου, 1842
  6. Τόμος
    • Με: Στοιχεία φιλοσοφίας ή των περί τα όντα γενικώτερον θεωρουμένων τα στοιχειωδέστερα/εισαγωγή υπό Θεοφίλου Καίρη, επιστασία Σ. Γλαυκωπίδου (Εν Αθήναις : Τύποις Δ. Ειρηνίδου και συντροφιάς, 1851)
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές