Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφία Εμ. Αντωνιάδου, 1842
Τόμος
  • Με: Στοιχεία φιλοσοφίας ή των περί τα όντα γενικώτερον θεωρουμένων τα στοιχειωδέστερα/εισαγωγή υπό Θεοφίλου Καίρη, επιστασία Σ. Γλαυκωπίδου (Εν Αθήναις : Τύποις Δ. Ειρηνίδου και συντροφιάς, 1851)

Συλλογή των προλεγομένων του αοιδίμου Κοραή, όσα μέχρι τούδε δεν ετυπώθησαν εκ τόμον ίδιον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Με: Στοιχεία φιλοσοφίας ή των περί τα όντα γενικώτερον θεωρουμένων τα στοιχειωδέστερα/εισαγωγή υπό Θεοφίλου Καίρη, επιστασία Σ. Γλαυκωπίδου (Εν Αθήναις : Τύποις Δ. Ειρηνίδου και συντροφιάς, 1851)
    1. Ελληνική λογοτεχνία, Αρχαία
    2. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)