Ελληνικά
Εν Βενετία: Τυπ. Πάνου Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1812
380 σελ.

Μαργαρίται : ήτοι λόγοι διάφοροι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πατέρες της Εκκλησίας, Έλληνες
    2. Θεολογία -- Πρώιμη Εκκλησία, (π.30-600)