Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Μιχαήλ Αγγέλω τω Βαρβωνίω, 1681
472, [23] σελ.
  • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη έχει χειρόγραφο τίτλο ράχης: "Ρητορική σκούφου του κυδωνιάτου"

Τέχνη Ρητορικής : Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου, τη Μητρί και Παρθένω γονυπετώς αφιερωθείσα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη έχει χειρόγραφο τίτλο ράχης: "Ρητορική σκούφου του κυδωνιάτου"
    1. Ρητορική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800