Ελληνικά
τόμος 1. (660, xii σελ.), τόμος 2 (1034 σελ.)
  • Οι τόμοι είναι δερματόδετοι

Των Αγίων Συνόδων της Καθολικής Εκκλησίας των ανα πάσαν την οικουμένην συναθροισθεισών Οικουμενικών τε και τοπικών νέα και διαψιλεστάτη συνάθροισις : εν η περιλαμβάνονται και οι κανόνες των Θείων Αποστόλων και αι διαταγαί των αυτών διά Κλημέντος του Ρωμαίου : έτι δε αι Κανονικαί επιστολαί ... μέρος Αγίων Πατέρων και το Σύνταγμα Γελασίου του Κυζικίμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Οι τόμοι είναι δερματόδετοι
    1. Σύνοδοι, Οικουμενικές
    2. Εκκλησιαστική ιστορία