Ελληνικά
Εν Τριεστίω: Τυπογραφία Γάσπαρος Βάϊς, 1814
348 σελ.
  • Περιέχει καταλόγους λογίων Βυζαντινών και της περιόδου της Τουρκοκρατίας, με σύντομες πληροφορίες για το έργο του καθενός

Απολογία ιστορικοκριτική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει καταλόγους λογίων Βυζαντινών και της περιόδου της Τουρκοκρατίας, με σύντομες πληροφορίες για το έργο του καθενός
    1. Ελληνική φιλολογία -- Ιστορία