Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

  1. Οργανισμός
    1. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)