Ελληνικά
Εν Παρισίοις: Εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, F. Didot, 1827
2 τόμοι
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Αρριανού των Επικτήτου διατριβών : βιβλία τέσσαρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Στωϊκοί
    2. Φιλοσοφία, Αρχαία ελληνική