Ελληνικά
Χάλλη, 1775
144 σελ.

Απόκρισις ορθοδόξου τινός προς τινα αδελφόν ορθόδοξον περί της των κατολικών δυναστείας, : και περί του τίνες οι σχίσται και οι σχισματικοί και οι εσχισμένοι, και περί της βαρβαρικώς λεγομένης Ουνίας και των ουνιτών : και περί του πως δει τους ορθοδόξους απαντάν τη των κατολικών τυραννία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παπισμός
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα