Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο