Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 4493. -Αί Δημοτικά! Έκλογαί 'Αθηνών. Εις 8°ν, σ. 16. Τής 30 'Ιανουαρίου 1847. Ύπογράφουσι πολλοί δημόται. ΑΑΣ. Ν 8.17. -Η-
  3. Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών