4493. -Αί Δημοτικά! Έκλογαί 'Αθηνών. Εις 8°ν, σ. 16. Τής 30 'Ιανουαρίου 1847. Ύπογράφουσι πολλοί δημόται. ΑΑΣ. Ν 8.17. -Η-

Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Δημοτικαί εκλογαί Αθηνών