Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής, και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα