1130.-Γεωπονικό V περιέχον Ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας τής τε Γεωρ- γίας και 'Ιατρικής, Και εξόχως πώς νά κυβερνάται πάς τις διά να φυλαττηται υγιής, έ'τι δέ και 'Ιατρικά διάφορα. Τά πάντα έρανισθέντα από σοφωτάτους 'Ιατρούς παρά Άγαπίου Μοναχού τοϋ Κρητός. Οίς προσετέθη και Μηνολόγιον δι' δλας τάς Έορτάς τοϋ Χρόνου. Έν ταύτη τή νέα έκδόσει Επιμελώς διορθωθέν και είς κρείττονα τάξιν μετενεχθέν. Ένετίησιν. Παρά Νικόλαο) ΓλυκεΙ τω εξ 'Ιωαννίνων. 1819. Είς 8°ν μικρόν, σ. ις'+ 200. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 482». *
Άγαπίου Μοναχού τοϋ Κρητός

Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής, και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής, και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα