Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου κριτού Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, το λεγόμενον ή Εξάβιβλος