Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1865
71 σελ.
  • 6η έκδ. επηυξημένη μετά προσθήκης γραφικών σημειώσεων

Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 6η έκδ. επηυξημένη μετά προσθήκης γραφικών σημειώσεων
    1. Βίβλος -- Συνόψεις