Ελληνικά
Εν Παρισίοις: Εκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1836
34 σελ.

Επιστολή περί του τις ο υποκεκριμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινών λεγομένων αμερικανών) εκ των πράξεων και εκ των βιβλίων των

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Βρεττανική Βιβλική Εταιρεία προς Διάδοσιν του Θείου Λόγου εν τη Μεγάλη Βρεττανία και τη Αλλοδαπή