1154* ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΙΣ έκ διαφόρων συλλεχθεϊσα, πάρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ, TOT ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τοϋ Προσχ. Κυρ. Ευπα- τρίδους τοϋ ές 'Αργυροκάστρου τ?)ς Ευρωπαίας 'Αλβανίας, παρ' ου ιδίοις Παρατηρήσεσι, και Σημειώσεσιν, Έπιστολαΐς, Άποφθέγμασιν, Έλληνο-λατινικοϊς, Ένδίξο>ν τίνων Ά,νδρών βίοις, και 'Επιστημών Όρισμοϊς πλουτισθεϊσα. Νΰν πρώτον ο'ικείοις αύτοϋ άναλώμασιν εκδο- θείσα, και σεβασμίως πρ:σφωνηθείσα ΤΩ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΩ ΚΑΙ ΕΚΑΑΜΙΙΡΟΤΑΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΙΙΑΣΗΣ ΜΟΔΔΟΒΛΑΧΙΑΣ, ΚΓΡΙΩ ΚΤΡΙΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩ ΙΩΑΝΝΟΓ τώ ΜΑΓΡΟΚΟΡ- ΔΑΤΩ. αψπε'. Έν Βιέννη τί{ς Άουστρίας, 1785. Παρά Ίωσήπω του Βαουμαϋστέρου. GRAMMATICA GRAECO-LATINA EX VARUS COL- LECTA, GEORGIO DEMETR. DE CHAD. KYR. ARGY- ROCASTRENSE EX EUROPEA ALBANIA, A QUO PRO- PRIIS OBSERVATIONIBUS, ANOTATIONIBUSQUE, EPISTOLIS, SENTENTIIS GRyECO-LATINIS, ILLUS- TRIUM QUORUNDAM VIRORUM, ET SCIENTIARUM DEFINITIONIBUS AUCTA, NUNC PRIMO PROPRIIS IPSIUS EXPENSIS IMPRESSA AC REVERENTER DI- CATA SERENISSIMO EXCELLENTISSIMOQUE PRIN- CIPI TOTIUS MOLDAVIA DOMINO DOMINO ALEXAN- DRO IOANNI, MAUROCORDATO. VIENNA, 178"). Ex- Typographia BAUMEISTERIANA. In-8° de 11 feuillels non chiffres + 288 pages chilfrees + 6 feuil- lets non chift"r£s. Collation du volume : Feuillet 1 r° : Le (itre grec, blanc au verso. Feuillet 2 r° : Le titre latin, blanc au verso. Feuillets 3-4: Kpitre dedicatoire a Alexandre Maurocordato. Feuillets 5-11 : Proface et Discours preliminaire, en grec el en latin, sur deux colonnes. Pages 1-288 : Le texte. Les feuillets finaux contiennentles tables, Per rata etun catalogue de livres. Nota bene. Les vies des hommes illustres et les definitions des sciences annoncees dans le titre se trouvent, non point apres les sentences, inais reparties dans le volume, sous forme de notes. Bibliotheque du Parlcment hellonique. Bibliotheque d'Atlianase Bernardakis (a Athenes). Biblioteca civica (a Trieste). Bibliotheque de l'Ecole des langues orientates (a Paris). Bibliothoque d'Hubert Pernol (a Nogenl-sur-Marne).

Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου …

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική Ελληνο-λατινίς εκ διαφόρων συλλεχθείσα, παρά Γεωργίου του Δημητρίου του προσκ. Κυρ. ευπατρίδους του εξ' Αργυροκάστρου …