Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής

  1. (10) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME
  2. 1142* ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΟΥ ΚΛΙ ΙΙΡΕΣΒϊΤΕΡΟΓ TOT ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ ΕΙΠΤΟΜΗ ΛΟΠΚΗΣ ςυγγραφεϊσα ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩ ΒΑΤΑΤΖΗ Περί-οο το ασλβ έτος το Σοιτήριον. Κατά δε τ'ο αχε έν Λύγούστη των Βινδελικών τυπωθεΐσα. "Ηδη δε Τυποις Δεύτερον εκδοθείσα, μετά ττ)ς επίτομου αύτοΰ ΦΥΣΙ- ΚΗΣ. Έοεςής δε, 5, τε χέρι ΣΩΜΑΤΟΣ του αυτοϋ και περί ΨΥΧΗΣ εκτεθειται Λόγος. Μεβ' ους Ό περί τής αϋτϊίς 'Υποθέσεως τη\- ΨΥΧΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τε τοΰ Μήδειας, και ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ τοΰ Σχολαρίου. κα'ι Τελευταϊον, ό, τε περί ΙΙΙΣΤΕΩΣ και ΑΡΕΤΗΣ και ΑΣΚΗΣΕΩΣ του αΰτοϋ ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ, ΙΙροηγοι>μένης τούτων της καθολικωτέρας αύτοΰ ΕΙΙΙΣΤΟΛΗΣ. Έκ δέδοται δέ Φιλοτιμώ πάντα Δαπάνη, τοΰ Χριστιανικωτάτου έν Πραγματευταϊς ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΝΑΠΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΙΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΥ. Έν Λειψία τ>;ς Σαςονιας. Εν τη Τυπογραφία τοΰ Βρεϊτκόπφ. Έτει αψπδ'. In-8°. Ge livre comprend Irois parlies, ayanl chacune leur pagi- nation propre : la Logique, la Physique, puis les divers traites indiques dans le litre. Premiere partie ; 3 ff. non chiffres (Tilre el Table des chapitres) + 184 pages (texte) + 8 ff. non chiffres (index alphabetique). Deuxieme partie : 2 ff. non chilTres (Tilre d'entree en matieres el Table des chapitres) + 184 pages (texte) + 8 ff. non chilTres (index alphabetique). Troisieine partie : 2 ff. non chiffres (Errata dc la 2" et de la 3e partie, litre) + 140 pages (texte). Celle troisieme partie ne conlient ni table, ni index. Satha.s (Νεοελλ. φιλολογία, p. 613) el Zaviras (Nouvelle Grece, p. 276) designent comme editeur de cet ouvrage Dorothee Voulis- MAsd'Ithaque; et c'est avec raison, ainsi qu'il resulte du passage suivant dune leltre de Chrysanthe Karavias, direcleur de l'Ecole evangelique de Smyrne, a Daniel Kerameus, directeur de celle de Patmos: Προς τούτοις οίδα ό'τι μέχρι τούδε γνωστή σοι γέγονε ή «ίς τον τύπον έκδοσις των τοϋ Ηλεμυ.:'2ου συγγραμμάτων, δια τίνος δέ δαπάνης δ τυπο- γράφος αυτός διατρανοι. Ό δέ πονεσας άπεσίγησεν εαυτόν, ούχ οιδ' δπως άπεσι'γησίν όμως. Εστί δέ ό σοφολογιώτατος διδ. χύρ Δωρόθεος ό χα'ι εις τοιαύττ,ν ώραιαν κατάστασιν απαρτισθήναι παραστάς. Αύτος δέ 6 πονήσας απέστειλε μο; τινά, Ιξ ών μοι έπιτάττει άποστεΐλαι εις τήν αυτόθι σχολήν. Τοινυν προς τίνα άλλον δίκαιον ή προς έπιγνώντα καΐ τήν των βίβλων χρή- σιν καΐ τους χργ,σομένους ; Ιδού λοιπόν πέμπω σοι τη τελειόττ,τί δέχα τον αριθμόν, αφιερωμένα εις το σ/ολεϊον κατά τήν προσταγήν του άποστείλαντος προς τήν χρήσιν των Ίχανώς εχόντων εις μαθήτευαν και προς το διαμένειν αύθις έν τη σχολή τα βιβλία διαδεςόμενα τους μεταγενεστέρους είς το εξής. Ούτω γάρ μοι δοκεϊ τα |3ιβλία πάσι τοις χατά καιρόν έπιδημοΰσι φοιτηταϊς ωφέλιμα και διατΥ,ρεϊσθαι ασφαλώς τοις μετέπειτα. C.clle lettre thee d'un manuscrit de la Bibliotheque evangelique de Smyrne (n° B-9) a έΐέ publiee par S. Solomonidis dans la bro- chure inlitulee Οι δύο πρώτοι της Ευαγγελικής Σ/ολής διευθυντά! 'Ιερό- θεος Αενδρινδς και Χρύσανθος Καραβιάς (Smyrne, 1879, in-8°), p. 26- 28. Bibliotheque du Parlement lit'lltinique. Bibliotheque d'Athaniise Bernardakis (k Athene's!. Bibliotheque des Augustins de l'Assomption k Cadikeui (CP.). Bibliotheque de l'Ecole evangelique {a Smyrne) : Σ. 87. Bibliotheque de la Communaule grecque de Trieste : 377. Bibliotheque de Jean Gennadius (a Londres). 1143 Ο ΙΙΛΛΑΜΛ- ΕΚΕΙΝΟΣ ήτοι Βίος αξιοθαύμαστος τοϋ έν Άγίοις ΙΙατρος ημών PPH1OPIOV, 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοΰ θαυ- ματουργού, τοΰπίκλιτ,ν, ΙΙΛΑΑΜΑ. συγγράφεις μεν ϋπο τοϋ άγιωτάτου ΙΙατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Φιλόθεου του Θεσσαλονικέως. Μεταφρασθείς δέ παρά τοϋ έν ίερομονάχοις ελαχίστου 'Αθανασίου τοϋ Ιίαρίου, τοϋ έν ττ) αυτί} πόλει άναςίως σχολαρχοϋντος. Και δή και τύποις έκοοθεν άναλώμασι καί φροντίοι τοϋ ευγενούς και φιλοκάλου άνορός, κα'ι τα μάλιστα φιλοπάτριοΌς Κυρίου 'Ιωάννου Γούτα Καυταν- τ^'ώλου τοϋ Θεσσαλονικέως. Άρχιερατεύοντος του ΙΙαναγιωτάτου ημών Λεσπότου Κυρίου Κυρίου 'Ιακώβου Κωνσταντίνουπολίτου, τοϋ άττό ιιιιιι.ιοι.ιίΑΙΊΐιι; IIRi.i.K.NIorr- Χνιιι II — 2Χ Ίερισού και αγίου "Ορους. Τοϋ δέ βίου προτέτακται και ή ιερά 'Ακο- λουθία τοΰ 'Αγίου, συνερανισθεϊσα και συμπληρωθείσα, και εις ην οραται τελειότητα άχθεϊσα ύπο του μεταφραστοΰ, μετά των επί ταύτη τριών ΙΤαρακλήσεων, δύω μέν τοϋ θείου Γρηγορίου, της δέ τρίτης, του εν μάρτυσι μυροβλύτου και λαμπρού Δημητρίου, αψπδ'. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ της ΑΟΓΣΤΡΙΑΣ. 1784. Έν xij Τυπογραφία τοϋ ΙΩΣΙΙΙ10Υ ΒαΟΓΜΕΙΣΤΒΡΟΤ, τοϋ Νομοδιδασκάλου. ln-4° de κ' (20) et 276 pages, dont les trois dernieres blanches. Titre imprime en rouge et noir. Tres rare. Bibliotheque du Musee britannique : 870. f. 3o.' «5 lutions de l'Europe ; Sur l'eclaircissement dun point d'his- toire relatif a la fin tragique de David Comnene. dernier empe- reur de Trebisonde ; Precedee et suivie d'une Notice hislo- rique sur la Maison impe'riale lie Comnene. A PARIS, Chez RONDONNEAU, Proprietaire du Depot des Lois, rue Saint- Honore, n. 323. septembke 1807. In-8° de 63 pages. Marque de l'editeur sur le litre. [Bibliolheque d'Hubcrl Pernot.]
  3. Νικηφόρου μονάστου και πρεσβυτέρου του Βλεμμίδου Επιτομή λογικής
  4. ΙΩΑΝΝΗΛΟΥΚΙ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩ ΒΑΤΑΤΖΗ