Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Νικολάου Αγγελίδου, 1847
ξθ', 867 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Galanos traductions indiennes 2

Βαλαβαράτα ή σύντομη της Μαχαβαράτας ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Galanos traductions indiennes 2
    1. Ινδική ποίηση -- Μεταφράσεις στα ελληνικά
    2. Μυθολογία, Ινδική