683* ΙΩΣΗΦ ΜΟΝΑΧΟΥ TOY ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΞΙΩΣΕΙ TOY ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ ΚΓΡΙΟΓ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΙΚΑ ΒΟΕΒΟΔΑ ΔΓ ΕΠΙ- ΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΗΔΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΓΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ. ΤΟΜΟΣ Α. Έν Λειψία ττ)ς Σαξονίας, έν τϊ) Τυπογραφία του Βρέϊτχ,οχφ. "Ετει αψξή Ιη-8° de 4 feuillets non chiffres -\- μς' (46) pages + un feuillet + 500 pages -+- 14 feuillets non chiffros. Collation du volume : Feuillet 1 : Le titre, blanc au verso. Ff. 2 a 4 : Epitre dddicatoire Τω πανιερωτάτω έν Άρ/ιερεΰσι και έν Χριστώ μοι σεβασμιωτάτω πατρί και δεσπότη κυρίω κυρίω Σωφρονίω τω πρώην Πτολεμαίδος. EUe est datee de Leipzig, 15 Janvier 1768, et signee Της υμετέρας σεβασμιωτάτης Πανιερότητος Τέκνον έν Χριστώ και δούλος Ό διάκονος Ευγένιος ό Βουλγαρις. Pages ά-μ' (1-40) : Epitre aux lecteurs. Pages μά-μς' (41-46): Table desmatieres. Le feuillet suivant contient : Πρόγραμμα τοϋδε τοδ Συγγράμματος ό'λου συντομιότατον τόαΰτο κχΐ άπλουστατον. Τοις εις το μέλλον έντευξο- μένοις τηδε τη βίβλω πισ:οϊς Ίοσήφ μοναχός ό Βρυέννιος εύχάςέν Χριστώ και άξίωσιν. Pages 1-500 : Le lexte. Les 14 feuillets finaux comprennent la Table analytique et l'errata. Tome deuxieme : 4 ff. non chiffres, 432 pages et 16 ff. non chiffres. Le litre de ce volume ne differe du precedent que par la tomaison. Feuillet 1 : Le titre, blanc au verso. Feuillets 2 a 4 : Table des matieres. Pages 1-432 : Le texte. Les 16 feuillets finaux comprennent la Table analytique et l'errata. ΙΩΣΗΦ ΜΟΝΑΧΟΥ TOY ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙ- ΠΟΜΕΝΑ ΕΦΌΙΣ ΚΑΙ TOY ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ- ΠΟΥ ΝΟΒΟΓΡΟΔΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ TOY ΠΡΟΚΟΠΟΒΙΤΖ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΩΝ ΦΩΝΗΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΕΤΙ ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΛΑΒΗΝΙΟΥ DIBLIOORAPHIE HBLLKNIQUE XVIII II —6 H2 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE TE ΚΑΙ ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ TOY ΒΟΥΛΓΑ- ΡΕΩΣ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΠΕΡΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ ΗΔΗ ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΘΩΜΑ ΜΑΝΔΑΚΑΣΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Γ. Έν Λειψία rife Σαξονίας, έν τϊ) τυπογραφία «3 Βρεϊτχόπφ. Έτει αψπδ'. Ιη-8° de 6 feuillets non chiffros, λβ' et 466 pages. Feuillet 1 : Le titre, avec verso blanc. Ff. 2 a 6 : Epitre dodicatoire : Τοις άγιωτάτοις, σοφωτάτοις καϊ θεοφι- λέστατοι; r/ji έν 'Ρωσσία ίερωτάτης καϊ δπερτίμου Συνόδου μέλεσι, τω τε πανιερωτάτω, σοφωτάτω και έπιφανεστάτω άρχιεπισκόπω Νοβογροδίας χαί Ιίετρουπόλεως χαί αρχιμανδρίτη της ίερας χαί σεβάσμιας Μονής του άγιου 'Αλεξάνδρου Νεΰσχι κυρίω κυρία) Γαβριήλ, καϊ τωπανιεριοτάτω, σοφωτάτω χαί έπιφανεστάτω άρχιεπισκόπω Μοσχοβίας τε και Καλοΰγας καΐ άρχιμαν- δρίτγί της Ιεράς καϊ σεβάσμιας Μονής τής "Αγίας- Τριάδος κυρίω κυρίιυ Πλάτωνι, καϊ τω πανιερωτάτω, σοφωτάτω και έπιφανεστάτω άρχιεπισκόπω Πλεσκοβίας τε καί 'Ρίγας κυρίω κυρίω Ίννοκεντίω, καϊ τοις λοιποϊς άγιωτάτοις, σοφωτάτοις και έπιφανεστάτοις ανδράσι, τοις έμοϊς μεγαλοπρε- πέσιν εύεργέταις άπασιν, όπόσοι τω αύτω συνοδικω ίεριοτάτω και ΰπερτίυω Συλλόγω τυγ^άνουσιν ένάριθμοι, τήν μετ' ευλάβειας όφειλομένην προσκύ- νηση*. Le litre seul est en grec, le resle est en latin. Cette epitre est datie de Leipzig, 6 des ides de mars (10 mars) 1784. Pp. α-ιδ' (1-14): Epitre aux lecteurs, par Eugene Bulgaris, datee du 15 fevrier 1782. Pages ιδ'-ις' (14-16) : Proface del'dditeur. Pp. ιέ-κ' (17-20) : Μάρκου του Ευγενικού στίχοι εις τον τάβον του διδασκάλου κυροϋ 'Ιωσήφ του Βρυεννίου (18 vers), "Αλλοι στί/οι εϊς τον αυτόν (7 vers), "Αλλοι εις τον συγγραφέα 'Ιωσήφ τον Βρυέννιον στίχοι παλαιοί (4 vers), "Αλλοι προς τους άναγινώσκοντας (4 vers). Vient ensuite la Table des malieres. Pp. 1-422 : Le texte. On trouve, pages 183-306, la traduction grecque del'opuscule de Procopovitch sur la Procession du Saint- Esprit, et aux pages 307-405 une epitre dedicatoire d'Eugene Bulgaris a Nicephore Theotokis, ouilest question du sentiment de Nicephore Blemmydis touchant ce point de doctrine. Elle est datoe du 24 mars 1781. Cette lettre est suivie (pages 406-422) d'un ex trait de la Dodcca- bihlos de Dosithee de Jerusalem sur le mime sujet. Pages 423-463 : Table analylique. Pages 464-466 : Errata. Les deux demieres pages sont formoes par un feuillet indepen- dant colle par la marge du fond surle feuillet precedent. II est rare de trouver ces trois volumes reunis. Bibliotheque du Parlement hellonique. Bibliotheque nationale d'Athenes : Theol. 5119. Bibliotheque de Mgr Louis Petit (a Athenes). Bibliotheque d'AthanaseBernardakis (a Athenes). Bibliotheque de l'icole evangolique (a Smyrne) : θρηβχ. Γ. 204-205. Bibliotheque de la Communauto grecque de Trieste : 110-111; 370-371. Bibliotheque de S. Marc (a Venise) : 10093. FK. 1.
ΙΩΣΗΦ ΜΟΝΑΧΟΥ TOY ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ

Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωσήφ μοναχού του Βρυεννίου τα ευρεθέντα