Θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον

  1. (10) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVIII TOME DEUXIEME
  2. 680* ΘΕΟΔΠΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, Υπόμνημα, έκ Πολλών συνερανισθέν 'Υπό Νεοφύτου 'Ιεροδιακόνου πελοποννησίου, Καί νδν πρώτον Τυποις παρ' αύτοΟ εκδοθέν έπί τί}ς θεοστηρίκτου Αύθεν- τείας τοϋ Υψηλοτάτου τε και θεοσεδεστάτου Ήγεμόνος πάσης Οΰγκροβλαχίας, Κυρίου Κυρίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γκίχα Βοεβόδα. ΤΩ καί προσεφωνήθη, Κατά προτροπήν το3 Μακαριωτάτου και Σοφωτάτου 'Ιεροσολύμων, ΚΥΡΙΟΥ ΕΦΡΑ1Μ. "Ap/iip«tU9VT95 του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ούγ/.ροίλαχία;, KVPIOV ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ. Επιμέλεια μέν και Διορθώσει τοϋ ιδίου Τπομνηματιστοϋ, Δαπάνη δε Αύτοΰτε χα; του ΙΙανοσιώτάτου έν 'Ιερομόναχοι; Κυρίου 'Ιακώβου Χίου τοϋ Μαυροκορδάτου, Έκ συνίρομί|ς των Φιλοχρίστων και Φιλολόγων Ανδρών, των τε έν Χίω και των έν Βουκουρεστίω, αψξη Έν τγ3 Νεουργηήείση Τυπογραφία Έν Βουκουρεστίω. αψ;ή. In-folio de Ο feuillets non chiffres -|- 1298 colonnes -(- une page pour l'errata -f- un feuillet blanc + 15 feuillets non chiffres. Tres rare. Yendu 18 francs en 1806 a la vente de Villoison au catalogue de laquelle il figure sous le n° 691. Collation du volume : Feuillet 1 : Le litre, avec verso blanc. F. 2 : Kpitre dedicatoire Τω Ύψηλοτάτω γαλην6τάτω τε χα; Οεοσε- βεστάτω αύΟέντη κυρίω κυρι'ω Ίοιάννη Γρηγοριω 'Αλεξάνδρου Γκικα Βοεβόδα, τώ μεγαλοπρεπέστατη Ήγεμόνι πάση; Οΰγχροβλα/ία;. F. 3 ν" : Επιστολή Θεοδώρου του Γαζή προς του; αδελφού; αύτοΰ έν Κωνστχντινουπόλει. θίόύωζοζ 'Ανδρόνικε και Δημήτριοι τοϊ; αδελφοί; ευ πράττειν. Cette lettre, dalee de Rome, novembre 1451, a ete repro- duce par Emile Legrand, Cent dix lettres r/recques de Francois Filetfe, Paris, 1892, p. 329-330. Ff. 3 r° a 4 r° : Βησσαρίων Καροινάλη; Μη/αήλω τώ 'Αποστόλη. Incipit : Άφίχετο ώ; ήμα; βραδύτερον μέν ή άυτο; ωου. Desinit : ίποιο τη συμβουλή. Έν Βιτέρβω. On trouve de plus, au recto du meme feuillet : 'Αγγέλου τοϋ ΙΙολιτιανου επίγραμμα ει; Θεόδωρον τον Γαζήν (8 vers), Ώ; άπό τη; [Ιίβ λου ποο; τον άναγινώσχοντα (4 vers). F. 4 ν°, sous le titre Έχ τών περί το ει; τον Θεόδωρον υπόμνημα κριτικών έπιστάσεων Ευγενίου του Βούλγαρι, est un passage qu'on retrouve dans les ΚριτικαΊ έπιστάσει; de Bulgaris (Vienne, 1806), p. 11, I. 19 a p. 13, 1. 3. Puis vient (ff. 4 v°a5 r°) l'epitresuivante : Εύγενι'ω ιεροδιάκονο) Κερκυραίο) τω Βουλγαρι Νεόφυτος ιεροδιάκονο; Πολεποννήσιος (sic) ό έξ 'Εδραίων, ΙΙαιδίσκη Γραμματική Φιλοσοφώ ξυμφθαρεΐσα δεσπότη τέκνα τε αύτω χαρίεντα τέτοκε και εις δεσποτείαν μιχροϋ τά τής τύχης μετήμειψε. Ι Ιεριαλγήσασα δ' έπι τούτω ζηλοτύπως Φιλοσοφία ή δέσποινα τήν μέν ΑΝΝΕΕ 17β8 79 άπεπέμψατο τών ανακτόρων, αυτή δ' άγεννέσι και έκδεδιητημέναις εξυπηρετούμενη, μάλλον οέ ξυνδιακωμένη θεραπαινίσιν, ει; τήν αυτήν μιχροΰ δεΐν διαμόχθηρον εξιν μετέβαλε, βαρδαρίζουσα τα πολλά και τήν πατρώαν φωνήν έκμελή καθιστώσα xal σόλοιχον. Τά δή τ^ς παιδίσχη; ίκγονα ει; παίδά; τε παραγγείλαντα χαΙ ιδίαν αίσχΰνην τήν τϊ}ς μητρυια; διαφθοραν τιθέμενα, προσίασι δι' έμοΰ τω πατρί, σοι λέγω των Φιλοσόφων Ύπάτω, προϊσχόμενά τε το προσήκον, ένθα μέν το χαθ' αίμα, ένθα δε το τη"; αγχιστεία; και τήν τί}; δεσποίνη; δ6; ειπείν χαι μητρό; θεραπείαν αΐτα άναλήψεσθαι ύπισχνοΰμενα. Έπιγνοΰ; ουν αυτά έχ τη"; έπανθούση; αυτοί; πρδ; σέ δμοιότητο;, έγχόλπωσαίτε άναλαβών χαι TfJ συννάω Φιλο- σοφία είσποίησαι, μακράν άπελάσα; τα; ανάγωγου; έχείνα; θεραπαινί δα;. 'Επί δε τωχωρικώ; έστάλθαι αυτά μηδέν άηδέ; πάθη;. Αυτοί μεν γάρ έν αί; έχομεν του" Άθω έσχατιαϊ;, γυμνοί; περιτυχόντε; αυτοί;, λιτότητι περιβολή;, ώ; ένή"ν, τήν τούτων περιεστείλαμεν γύμνωσιν, δειν'ον ποιησάμενοι, εϊγε περιορώντε; έχείνα φαινοίμεθα, ων τ?) μητρ'ι άλών τε καϊ εστία; δια βίου χοινωνοΟντε; οΰ διελείπομεν, σον δ' αν ειη ανθήρα τε και περιρρεούση έσθή"τι χοσμήσαντα τα σαυτου τοί; πασι καταστή"σαι έπίφθονα. αψνή. Γαμηλιώνο; ζ', μεσοϋντο;. F. 5 ρ° a 6 ν° : lipitre au lecteur. Les 15 feuillets finaux contiennent la table des matieres. Bibliotheque
  3. Θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον