Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Π. Α. Σακκελαρίου, 1858
143 σελ.
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών

Συνοικέσιον κλίσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών