Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1744
621 σελ.
  • Στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου υπάρχει η χειρόγραφη σημείωση :"αύτη η Βίβλος ... Πέτρου Αργέντη φαρμακοποιού"

Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου κριτού Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, το λεγόμενον η Εξάβιβλος : εις κοινήν γλώσσαν μεταφρασθείσα, διορθωθείσα ... παρά Αλεξίου Σπανού του εξ Ιωαννίνων, υφ' ου και το περί των Συνοικεσίων Εγχειρίδιον προσετέθη, ότε κατά αλφάβητον Πίναξ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου υπάρχει η χειρόγραφη σημείωση :"αύτη η Βίβλος ... Πέτρου Αργέντη φαρμακοποιού"
    1. Δίκαιο, Βυζαντινό