Ελληνικά
Αθήνησιν: Λ. Δ. Βιλλαρά, 1865
360 σελ.

Η μνηστή του Λάμερμουρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο