Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας και Μολδαυίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φωτεινός, Διονύσιος, (1769-1821)
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη]: Ι. Σβέκιος, 1818
  6. 3 τόμοι
    • Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων ερανισθείσα παρά Διονυσίου Φωτεινού
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές