1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5777. ΤΡΙΩΔΙΟΝ... Ένετίησιν, παρά των κληρονόμων Χριστόφορου τοϋ Τζα- νέτου... επιμέλεια... Γεωργίου... Βλαστοΰ ..., 1592 (...1591) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.298