1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5764*. [ΤΡΙΩΔΙΟΝ...]. (...Ενετίησι, πό- νω Χριστόφορου τοϋ Ζανέτου..., 1554) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.163α