1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5759. TRIBUTI di ossequio per... Mo- rosini [Νικόλαος Μπούμπουλης]... In Venezia, ...Carlo Buonarrigo, 1731 ΗΛ.Α.158