1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5751*. (— —), 'Ιστορία τοϋ Ταγιαπιέ- ρα. Ένετίησιν, παρά Στεφάνω τώ Σα- βίω, 1528' BPET.II.20(LEG.B.I.202-4/LEG.Z.5-6)/ ΣΑΘ.138/Πρβλ.ΙΗΜ.2