Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, 1839
[391+141] σελ.
 • Η έκδοση περιλαμβάνει και τον Β' τόμο που εκδόθηκε το 1840 με τίτλο: "Ανάπτυξις της απολογίας Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου προς το Ελεγκτικόν Συνέδριον περί των δύο δανείων", 141 σ.: 30 εκ.

Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 : εκδόθεισαν εν Ναυπλίω την 29 Οκτωβρίου 1834 και κοινοποιηθήσαν την 18 Ιανουαρίυ 1835 : Τόμος πρώτος

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Η έκδοση περιλαμβάνει και τον Β' τόμο που εκδόθηκε το 1840 με τίτλο: "Ανάπτυξις της απολογίας Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου προς το Ελεγκτικόν Συνέδριον περί των δύο δανείων", 141 σ.: 30 εκ.
  1. Ορλάνδος, Ιωάννης, (1770-1852)
  2. Λουριώτης, Ανδρέας, (1789-1854)
  3. Δάνεια -- Ελλάδα -- 1824-1825 -- Πηγές
  4. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1824-1825 -- Πηγές
  5. Ελλάδα -- Οικονομική πολιτική -- 1824-1825 -- Πηγές
  6. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Πηγές