Ιστορία του βασιλέως της Σκοτζίας

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5746*. (— —), 'Ιστορία τοϋ βασιλέως της Σκοτζίας. Βενετία, 1782 ΣΑΘ.138(^.Μ.8)/**ΗΛ.Α.326245