Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ' αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 : εκδόθεισαν εν Ναυπλίω την 29 Οκτωβρίου 1834 και κοινοποιηθήσαν την 18 Ιανουαρίυ 1835 : Τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, 1839
  6. [391+141] σελ.
    • Η έκδοση περιλαμβάνει και τον Β' τόμο που εκδόθηκε το 1840 με τίτλο: "Ανάπτυξις της απολογίας Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου προς το Ελεγκτικόν Συνέδριον περί των δύο δανείων", 141 σ.: 30 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές