1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5734. (— —), 'Ιστορία τοϋ Ρε της Σκο- τίας... Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Πινέλλω, 1624 LEG.r.1.184-5/LEG.Z.36/I RM.6