1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5732*. (-------), 'Ιστορία τοϋ Ρε της Σκοτ- ζίας. Venetiis, 1543 1 *LEG.B.I.246/*IRM.5