1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5731*. (-------), 'Ιστορία του Ρε της Σκοτ- ζίας. Βενετία, 1540 Πρβλ.*ΙΛ30.R.1.203-4(1 RM.5)