1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5718.------, Opus absolutissimum Rhe- toricorum... (...In Complutensi acade- mia, ...in officina...Arnaldi Guillelmi de Broccario, 1511...)2 LEG.B.III.178/LEG.E.I.29