Ελληνικά
Αθήναι: Α. Γκαρπόλα, 1848
2 τόμοι σε 1

Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του μετονομασθέντος Σκεντέρμπεη ηγεμόνος της Αλβανίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σκεντέρμπεης, (1403-1486)