1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5703.------, Dialectica haec continens... Parisiis, apud Simonem Colinaeum, 1534 LEG.B.III.355