1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5673. — —, De antiscijs: Cur astro- logorum iudicia... fallant. [Εις]: Gauri- cus L., Omar de nativitatibus...[1524] 2 LEG.B.III.298