1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5654*. Ή ΘΥΣΙΑ τοΰ 'Αβραάμ... Βενε- τία, 1798 *ΛΑΔ.Ε.142 * TIBERIUS Sophista, Herodianus, Lesbonactes... βλ. (Άλλάτιος Λ. -ed.)