1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5626. — —, Les questions problema- tiqu[e]s du Pourquoy d'Amours, tra- duit d'italien... Paris, ...par Alain Lo- trian, 1543 LEG.B.III.419-420 *-------βλ. καΐ Ι) 'Αριστοτέλης "Απαν- τα-Ποικίλα, Μικρά Φυσικά, Περί Ζώων, Περί "Υπνου, Φυσικά 2) Πτολεμαίος Κλαύδιος 3) Uranologion...