1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5614. (—) —, Στοιχείων μαθηματικών... συνερανισθέντων... Τόμος πρώτος (-τρί- τος). Έν Μόσχα, έν τω... τυπογραψείω παρά 'Ρηδηγέρω και Κλαυδίω, 1798-1799 (τ.α' 1798, ττ! β'-γ' 1799) ΖΑΒ.493[1799]/Β1ΈΝ.20/ΔΕΚ.39 & 71/ΦΙΛ. Α.19[1799]/ΒΡΕΤ.Π.109/ΣΑΘ.584/ΒΑΠ.8/ ΣΤΕΡΓ.89/υΕ6.Ζ.171-2/ΜΟΣΧ.ΙΠ.128/ ΚΥΡ.137/ΣΙΝ.70[1799]/ΡΑΣ.50 & 57/ΑΑΙΒ. 84/ΛΑΔ.Ε.163-5 &242/GAID.II.521 & 539- 540/nAYA.A.193-4/STOY.70«°8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίον Α.651, & Γ.1462-1479 // Μεγ. Λαύρα 2.18.Θ. (3ττλ.) // Μ. Ξενοφώντος 11 Μ. Παντοκράτορος - 'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπανίων // Γεννά- δειος MGL.124.3 - Χίος Βιβλ. Κοραή Φυσ.- Μαθ.'Επιστ.5212 * — - βλ. και 1) (Clement J.M. Bern.) 2) 'Ισαάκ 6 Σύρος 3) Σαμουήλ Ραββί